Realizowane projekty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach obok ustawowych zadań jednostki od 2008 roku realizuje projekt systemowy "Dobry Start w Samodzielność", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII - Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 - Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt "Dobry Start w Samodzielność" realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach na podstawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-24-007/08-00 zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego (Instytucją Pośredniczącą) w dniu 9 września 2008 r. oraz na podstawie późniejszych aneksów do umowy.

Głównym celem projektu "Dobry start w samodzielność" jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym zamieszkującym teren Powiatu Gliwickiego, wykluczonym lub dyskryminowanym na rynku pracy, jak również podwyższenie statusu zawodowego
i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy, poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe przez minimum 1 rok trwania projektu.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, którzy są mieszkańcami powiatu gliwickiego, w wieku aktywności zawodowej i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Wsparciem w ramach projektu od 2008 roku objętych zostało 109 osób (59 kobiet i 50 mężczyzn), z czego 100 osób ukończyło udział w projekcie (53 kobiety i 47 mężczyzn) w tym: 56 osób niepełnosprawnych (22 kobiet i 34 mężczyzn).

Uczestnicy projektu stanowili grupę zróżnicowaną pod względem wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy.

Wśród uczestników 103 osoby były nieaktywne zawodowo (55 kobiety i 48 mężczyzn), 3 osoby bezrobotne (2 kobiety
i 1 mężczyzna), w tym 2 osoby długotrwale bezrobotne (1 kobieta i 1 mężczyzna).

W ramach projektu uczestników kierowano na konkretne instrumenty aktywnej integracji. Wybrane przykłady obrazuje poniższa tabela:

Udzielone wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Udzielone wsparcie dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych

Szkolenie komputerowe wraz z bezpłatnym
i komfortowym dojazdem na kurs oraz zapewnienie odpowiedniej kadry stanowiącej opiekunów na czas spędzony podczas szkolenia

Prawo jazdy kat. "B", C + E"

"Stacjonarny trening kompetencji życiowych"

Nowoczesne metody przedłużania
i stylizacji paznokci, wizaż

Sztuka komunikacji - doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem metody Wideotreningu Komunikacji (VIT)

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej

Szkolenie z zakresu "Prowadzenia gospodarstwa domowego"

Obsługa kas fiskalnych wraz z fakturowaniem

Autorskie szkolenie "prawo co dnia"

Kursy językowe

Autorskie szkolenie z zakresu "Języka migowego"

Warsztaty wyjazdowe "Spadochron" (trening w zakresie metod i technik odkrywania zdolności, predyspozycji
i kompetencji do wykonywania danego zawodu)
zorganizowanych dla wychowanków, podczas których mieli również możliwość udziału
w module szkoleniowym "Prawo co dnia". Skorzystali
z 40 godzin zajęć poradnictwa grupowego
i indywidualnego.

14 - dniowy turnus rehabilitacyjny

Wyjazdowe szkolenie "Motywacyjno - aktywizacyjne
z elementami relaksacji i pracy ze stresem"

Warsztaty samorozwoju osobistego

"Trening kreatywności i automotywacji"

Wyjazdowy "Trening samodzielności i przetrwania"

Specjalistyczne badania lekarskie przeprowadzone zgodnie z potrzebą uczestników

W sumie na realizację projektu "Dobry start w samodzielność" PCPR otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 347 768,86 zł, z czego wydatkowano 1 217 803,30 zł. Wkład własny wyniósł 158 118,14 zł, z czego wydatkowano 142 871,60 zł.

Aktualnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach prowadzi kolejną edycję projektu systemowego "Dobry start w samodzielność" skierowaną do 54 uczestników/uczestniczek projektu. Uczestnicy projektu zostaną objęci specjalistyczną pomocą m. in. psychologiczną oraz będą miały możliwość wzięcia udziału w kursach, szkoleniach, treningach specjalistycznych, warsztatach, grupach wsparcia, których celem jest zwiększenie aktywności zawodowej, życiowej i zaradności osobistej oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie weźmie udział w minimum czterech formach wsparcia.
W roku 2011 planowane są m.in. następujące działania:

- organizacja 14 - dniowego turnusu rehabilitacyjnego,

- grupa wsparcia,

- poradnictwo zawodowe, psychologiczne,

- trening wykorzystania potencjału w motywacji

- szkolenie "Bezpieczna Rodzina"

- artterapia,

- trening umiejętności zaradności dnia codziennego,

- trening predyspozycji do wykonywania zawodu,

- trening zaradności i umiejętności społecznych,

- trening zarządzania czasem i finansami,

- trening samoobrony,

- zorganizowanie imprezy informacyjno - integracyjnej.

W 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach na realizację projektu otrzyma dofinansowanie
w wysokości 434 005,19 zł, wkład własny wynosi 50 916,81 zł.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.dobrystart.pcpr-gliwice.pl


Informacja wytworzona przez:
Mariola Łyko , w dniu:  07‑06‑2011 13:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  07‑06‑2011 13:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2011 15:47:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie