Placówka opiekuńczo - wychowawcza


PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

 

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:

1) Interwencyjnego.

2) Rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka.

3) Socjalizacyjnego.

 

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce.

 

W kwietniu br. Starostwo Powiatowe w Gliwicach podpisało umowę z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie dotyczącą realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w formie mieszkania usamodzielnienia dla 8 wychowanków.

 

Podpisanie umowy było konsekwencją rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Powiat Gliwicki na realizację tego typu zadania ogłoszonego w lutym 2010 r.

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Knurowie jest placówką całodobową typu socjalizacyjnego w formie mieszkania usamodzielnienia. Działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455). Dyrektorem placówki jest Pan Aleksander Szendzielorz.

 

Przyjmowana jest do niej przede wszystkim młodzież w wieku od 14 do 18 lat posiadająca stosowne postanowienie sądu. O skierowaniu decyduje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w porozumieniu z Dyrektorem Placówki.

 

Placówka zapewnia swoim wychowankom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb. Ponadto zapewnia objęcie zajęciami wychowawczymi, korekcyjnymi, kompensacyjnymi, terapeutycznymi, rekompensującymi brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do pełnowartościowego życia w rodzinie. Zapewnia także kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz przygotowuje do usamodzielnia po ukończeniu 18 roku życia.

 

Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka a także opiekunowie prawni. Powyższą opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej PCPR w Gliwicach. Odpłatność reguluje Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego Nr XXIV/178/2004 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie warunków częściowegolub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Powiatu Gliwickiego z dnia 1 marca 2018 r. średnie miesięczne wydatkiprzeznaczone na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnrgo w Knurowie w 2018 r. wynosi 4 268,42 zł.

 

 

Dane teleadresowe placówki:

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

ul. Szpitalna 29

44-194 Knurów

Tel. 32/236 54 87 wew. 20

Dyrektor POW: Pan Marcin Chroszcz

 

Informacja wytworzona przez:
Olga Bociańska , w dniu:  20‑06‑2011 11:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  20‑06‑2011 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2018 14:26:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie