Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej określa Art. 60 - 64 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 204 r. (Dz. U. z 2009, nr 175, poz.1362 ze zm.) Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:

1. Mieszkaniec DPS
- nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka , nie więcej niż 70% tego dochodu. Jeżeli dochód ubiegającej się osoby nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt w domu, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków najbliższej rodziny.

2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi.
Jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłaty obowiązane są dzieci. Ze względu na dobry status materialny dzieci mogą dofinansować dobrowolnie różnicę między 70% (odpłatność mieszkańca) do pełnej odpłatności. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, zobowiązana jest ona do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego tj. 477zł x 300% = 1.431,00 zł. Natomiast osoba gospodarująca w rodzinie, obowiązana jest do dofinansowania pobytu w DPS swojego członka rodziny, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego tkj. 351zł x 300% = 1.053,00 zł na osobę w rodzinie.

W każdym z tych przypadków kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty za pobyt w DPS nie może być niższa 300% kryterium dochodowego (odpowiednio: dla osoby gospodarującej lub osoby w rodzinie)

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności, jeżeli:
- wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w DPS, Ośrodku Wsparcia lub innej placówce,
- występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymujący się z jednego świadczenia lub wynagrodzenie, osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.


3 Gmina.
Do wnoszenia opłaty zobowiązana jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni). Należy jednak podkreślić, że osoby: małżonek, wstępni przed zstępnymi i gmina nie mają obowiązku opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Osoby skierowane do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004r., a umieszczone w nim po dniu 1 stycznia 2004 r, ponoszą odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% osiąganych dochodów (stare zasady).
Informacja wytworzona przez:
Grażyna Ledwoń , w dniu:  16‑06‑2011 16:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  16‑06‑2011 16:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2011 09:59:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie